Elevstödjare

En av skolans svåraste och viktigaste uppgifter är att arbeta med de ungdomar som är i behov av extra resurser. När behoven är stora tillsätts ofta en elevassistent för att lotsa eleven genom skoldagen.

Att möta någon med bekymmer som många gånger kan bestå i funktionsnedsättningar, (neuro)psykiatriska eller fysiska, kanske i kombination med inlärningssvårigheter, bristande språk eller sociala problem är ingen enkel uppgift. Inte för någon, oavsett utbildningsnivå och erfarenhet!

Lyckas man inte hantera dessa ungdomar leder det inte sällan till såväl ett individuellt misslyckande för den enskilde som att de blir ett störande element för andra som inte ges möjlighet att koncentrera sig på skolarbetet.

Våra elevstödjare finns för att alla elever ska ges möjlighet att tillgodogöra sig skolarbetet. Proffs på att möta ungdomar handleds och stöttas av ett team med gedigen erfarenhet av social, psykosocial och psykiatrisk problematik. Våra elevstödjare får därför en trygghet och ett djup som gör att de kan lyckas med ett arbete som andra går bet på.

Det här får ni när ni köper en elevstödjare

En elevstödjare är inte bara aktiv på lektionstid utan finns som stöd för eleven hela skoldagen. Utformningen av arbetsuppgifter görs upp i samråd med skolan utifrån varje elevs behov. Alla anställda förväntas ingripa och stävja oroligheter som uppstår även om det inte direkt har med den enskilde eleven att göra.

iBalans elevstödjare handplockas utifrån lämplighet, goda referenser samt minimum godkända betyg på gymnasienivå. Många av våra elevstödjare har en bakgrund som idrottare på högre nivå, vissa har också studerat på högskolenivå. Alla får grundläggande träning och utbildning i bemötande, samtalsmetodik, konflikthantering mm.

Det här får ni när ni anlitar oss:

  • iBalans står för all rekrytering – ni godkänner kandidaterna
  • Vi gör noggranna bakgrundskontroller
  • Ni köper funktionen elevstödjare– vi garanterar vikarie från dag 2
  • Alla elevstödjare handleds varje vecka
  • Handledning till lärare ingår efter behov
  • Vi kan erbjuda stöd i utformandet av individuella undervisningsplaner
  • Alla elevstödjare har en ansvarig samordnare som också deltar i elevvårdskonferenser
  • Samordnaren är också skolans kontaktperson
  • Vid större behov har vi möjlighet att erbjuda öppenvårdsinsatser riktade till föräldrar, familjesamtal eller stöd till elever utanför skoltid